Vanaf 7 juni weer vieringen in onze kerk

Vanaf 7 juni zullen er weer vieringen zijn in onze parochie. Vanwege de coronamaatregelen zal dit anders gaan dan voorheen. Zo mogen er vieringen gehouden worden met een gemeenschap tot 30 personen. Tegelijkertijd gelden de regels van de 'anderhalvemetersamenleving'. Voor ons kerkgebouw betekent dit dat, buiten een pastoor, organist, cantor en koster maximaal 20 mensen kunnen deelnemen aan een viering. Wij zij dus genoodzaakt om te werken met een aanmeldprocedure. 

Aanmeldprocedure

Aanmelding vindt plaats per e-mail bij de secretaris van het kerkbestuur: steefeman@gmail.com

U vermeldt uw naam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer.

Bij aanmelding stemt u ermee in dat deze gegevens 4 weken worden bewaard ten behoeve van een eventueel GGD-onderzoek.

U dient ook aan te geven of u wel/niet te communie wilt gaan.

Het uiterste aanmeldmoment is vrijdagavond 23.59 uur, voorafgaande aan de gewenste zondag.

Aanmelders worden zaterdag per e-mail geïnformeerd over toewijzing van de zitplaats, die in beginsel plaatsvindt op volgorde van aanmelding. Mocht er onverhoopt voor u geen plaats zijn dan krijgt u, mits aangemeld, voorrang bij de plaatsverdeling voor de eerstvolgende dienst.


Voor de vieringen zelf geldt het protocol. We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Algemeen

In het algemeen geldt dat u niet naar de kerk komt

• als bij u of een gezinslid c.q. medebewoner een corona-infectie is vastgesteld.

• als u of een gezinslid c.q. medebewoner verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en benauwdheid) heeft (wel of niet gepaard gaand met verhoging (tot 38 graden) of koorts).

 

Voor diegenen die behoren tot de risicogroepen geldt:

• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

• Wanneer u er voor kiest zich voor een kerkdienst aan te melden dan is dit uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid. U dient hierbij niet alleen rekening te houden met de eigen gezondheid, maar ook met de mogelijke belasting op anderen (bijv. het zorgsysteem) indien u onverhoopt toch ziek wordt. U dient er bovendien rekening mee te houden dat in de kerk, in verband met de 1,5 meter regel, geen beroep gedaan kan worden op hulp van anderen bijvoorbeeld als u slecht ter been bent.

Voorafgaand aan de dienst

Wilt u uw handen thuis goed wassen?

Wilt u voor uw komst naar de kerk thuis van het toilet gebruik te maken? Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw is alleen bij wijze van uitzondering toegestaan. Wanneer u onverhoopt toch naar het toilet moet in de kerk, geldt: na gebruik van het toilet kraan, toilet en deurklink reinigen met de daar aanwezige desinfecterende (wegwerp) schoonmaakdoekjes welke daarna in de afvalbak worden gedeponeerd.

U wordt gevraagd voorafgaand aan de dienst buiten te wachten met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Op volgorde van aankomst wordt u één voor één (duo’s en gezinnen gezamenlijk) naar uw plaats geleid.

U reinigt uw handen bij binnenkomst. Er staat desinfecterend middel klaar in het kerkportaal.

U houdt uw jas bij u op uw plaats.

Regels voor/tijdens/na de dienst

Toewijzing van zitplaatsen vindt plaats door de deurwacht.

Loop enkel door het middenpad. De zijpaden zijn gesloten.

Wanneer u over eigen kerkboeken beschikt, wordt u gevraagd die te gebruiken. U wordt verzocht het liturgieblaadje dat u aantreft zelf mee naar huis te nemen.

Zingen tijdens de viering is niet toegestaan.

Er vindt geen fysieke collecte plaats. Wij vragen u om uw collectebijdrage over te maken op het bekende bankrekeningnummer dat ook op liturgiebriefjes vermeld zal worden.

Communie vindt plaats per bank, de hele bank gaat heen en terug, daarna mag de volgende bank.

Voor de communie geldt:

De communie vindt, m.u.v. de priester, plaats onder één gedaante.

Loop tot het gemarkeerde punt en strek uw handen zover mogelijk uit.

De priester reikt de hostie op armlengte uit, zonder de handen van de communicant aan te raken.

U kunt er voor kiezen geestelijk te communiceren vanaf de eigen zitplaats.

U kunt naar voren komen voor een zegen. Houdt de armen dan gekruist voor de borst. Zowel voorganger als kerkganger houden hierbij de voorgeschreven 1,5 meter afstand aan.

Er is geen koffie na de kerk.

U wordt verzocht na ook afloop van de dienst de anderhalve meterregel in acht te nemen.

Volg ten alle tijden aanwijzingen op.

Oud-katholieke parochie HH Fredericus en Odulfus, Leiden  |  Techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum.